کد معکوس کردن رشته در سی پلاس پلاس C++

برای معکوس کردن یک رشته در c++ دو روش ساده وجود دارد.یکی استفاده از تابع reverse در خود c++ و دیگر اینکه خودمان یک تابع بنویسیم که رشته مورد نظر را معکوس کند.

استفاده از تابع reverse

برای استفاده از این تابع باید رشته را درون یک متغیر از نوع string ذخیره کنیم سپس شروع و پایان رشته را که با استفاده از توابع begin و end قابل دست یابی هستند را به تابع reverse بدهیم تا رشته به صورت معکوس در متغیر ذخیره شود. البته برای استفاده از این روش باید حواسمان باشد که کتابخانه bits/stdc++.h را به برنامه اضافه کنیم.
قطعه کد زیر یک رشته را با استفاده از تابع reverse برعکس میکند

نوشتن تابع معکوس کننده رشته

در این روش دیگر نیازی به استفاده از کتابخانه bits/stdc++.h نداریم. از آنجایی که رشته همان آرایه ای از کاراکتر هاست ما یک تابع تعریف میکنیم که یک متغیر از نوع srting را گرفته و کاراکتر های نیمه اول رشته با کاراکتر های نیمه دوم رشته را بایکدیگر جابجا کند. یعنی حرف اول را با حرف آخر جابجا کند. سپس حرف دوم را با حرف یکی مانده به آخر جابجا کند و … این کار تا زمان رسیدن به وست رشته ادامه میابد.
قطعه کد زیر با استفاده تابع reverseString رشته را معکوس میکند

نتیجه اجرای هر دو قطعه کد به صورت زیر است

نتیجه اجرای معکوس رشته