الگوریتم و کد جستجوی خطی

ساده ترین روش برای جستجو در آرایه استفاده از جستجوی خطی است.جستجوی خطی به صورت زیر عمل میکند:

  • از اولین عنصر آرایه شروع میکند و یکی یکی عناصر آرایه را با مقدار جستجو شده مقایسه میکند.
  • اگر یکی از عناصر با مقدار جستجو شده برابر بود،ایندکس آن عنصر را برمیگرداند و جستجو متوقف میشود.
  • اگر تا آخر آرایه عنصر مشابهی پیدا نشد مقدار -۱ را برمیگرداند.
مرتبه زمانی
مرتبه زمانی جستجوی خطی O(n) است.

البته این الگوریتم به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد زیرا الگوریتم های جستجوی دیگر مانند جستجوی دودویی یا جداول هش اجازه میدهند مقایسه سریعتری نسبت به جستجوی خطی داشته باشیم.

کد جستجوی خطی به زبان C++

کد جستجوی خطی به زبان جاوا