کد محاسبه معکوس یک عدد در C++

برای بدست آوردن معکوس یک عدد در برنامه نویسی باید بتوانیم که تک تک ارقام عدد را بدست بیاوریم.برای اینکار میتوانیم از تقسیم متوالی عدد بر ۱۰ استفاده کنیم.میدانیم که باقی مانده هر عدد بر ۱۰ رقم یکان آن عدد را به ما میدهد. ما هم از همین روش استفاده میکنیم تا معکوس یک عدد را بدست آوریم.

برنامه ی زیر یک عدد را از کاربر گرفته و معکوس آن را در خروجی چاپ میکند

و اما نحوه کار به چه صورت است؟

  • عدد مورد نظر را از کاربر گرفته و داخل متغیر Num1 میریزد همچنین متغیر Num2 (معکوس عدد) را در ابتدای کار ۰ قرار میدهد.
  • تا زمانی که عدد ما ۰ نشده است کار های زیر را انجام میدهد.
  • ارزش معکوس عدد را یک رقم بالا میبرد (Num2 * 10) و با باقی مانده تقسیم خود عدد بر ۱۰ جمع میکند
  • رقم یکان عدد را حذف میکند (Num /= 10)
  • در آخر معکوس عدد را چاپ میکند

برای مثال اگر عدد ۱۲ را به برنامه بدهیم ابتدا رقم یکان آن را با Num2 جمع میکند و حاصل تقسیم آن بر ۱۰ را نیز در خود عدد (Num1) ذخیره میکند.(Num2 = 2 , Num1 = 1)
سپس همین کار را تکرار میکند با این تفاوت که ارزش Num2 قبل از عملیات جمع ده برابر شده است (Num2 = 20 + 1) همچنین متغیر Num1 نیز بعد از تقسیم دوم برابر ۰ میشود و برنامه از حلقه بیرون میاید.(Num2 = 21 , Num1 = 0)

این هم نتیجه اجرای برنامه :

برنامه چاپ معکوس یک عدد